Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę – nowe zasady

dopełnianie formalności w biurze rachunkowym

Zgodnie z rozporządzeniem ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., podpisanej 5 sierpnia br. przez prezydenta, już na początku przyszłego roku w życie wejdą zmiany dotyczące zawierania i wypowiadania umów o pracę. O tym, czego dotyczą piszemy niżej.

dopełnianie formalności w biurze rachunkowymZawieranie umów o pracę
Umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny można zawrzeć z pracownikiem w celu sprawdzenia jego kwalifikacji. Ponowne podpisanie takiej umowy z tą samą osobą będzie możliwe jedynie, gdy pracodawca będzie chciał przyjąć ją na inne stanowisko i zweryfikować czy poradzi sobie z nowymi obowiązkami lub upłyną 3 lata od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, ale tylko wtedy, gdy planuje przyjąć pracownika na to samo stanowisko, które zajmował dotychczas. W każdym innym przypadku ponowne zawarcie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny będzie niemożliwe.
Łączny czas umowy (umów) o pracę na czas określony, zawartej z jednym i tym samym pracownikiem, nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Po upływie tego okresu umowa na czas określony automatycznie staje się umową na czas nieokreślony. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas nieokreślony. Jeśli liczba ta będzie większa, to umowa o pracę na czas określony również zaczyna być traktowana jako umowa na czas nieokreślony.

Zasady tej nie stosuje się, jeśli:

• umowa o pracę została zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika,
• wykonywana praca ma charakter dorywczy lub sezonowy,
• praca wykonywana jest przez określoną kadencję,
• pracodawca będzie w stanie wskazać przyczyny uniemożliwiające zastosowanie się do zmiany w przepisach.

Wypowiadanie umów o pracę
Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę lub pracownika możliwe będzie zarówno wtedy, gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas nieokreślony, jak i określony. Do tej pory możliwe to było tylko wtedy, gdy zawarta została umowa na czas nieokreślony.

Warto dodać, że na długość trwania okresu wypowiedzenia wpływa staż pracy. A zatem pracowników świadczących usługę dla pracodawcy przez czas krótszy niż 6 miesięcy obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, tych którzy są u niego zatrudnieni od co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, a tych, którzy pracują dla niego od co najmniej 3 lat – 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca po otrzymaniu/złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę może zwolnić pracownika z dalszego wykonywania obowiązków służbowych do upływu okresu wypowiedzenia. Niemniej jednak za ten okres pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.