Wystawienia e-faktur – informacje

@

Wystawianie elektronicznych faktura staje się coraz częstszą praktyką. Mnóstwo przedsiębiorców zastępuje nimi te tradycyjne w formie papieru, głównie z tego względu, że pozwalają na poczynienie sporych oszczędności i nie wymagają tyle zachodu. E-fakturę można przesłać na adres mailowy, więc nie ma konieczności udawania się do najbliższej skrzynki pocztowej. Zużycie papieru, kopert, tuszu i drukarki także jest mniejsze, więc ekonomiczne korzyści widać już na pierwszy rzut oka. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wystawianiu elektronicznych faktur przygotowaliśmy właśnie ten artykuł. Szczegóły znajdziecie poniżej.

  1. Aby elektroniczna faktura zachowała ważność musi zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej a jej treści musi być integralna i czytelna. Warto dodać, że nie wymaga podpisu.
  2. Osoba wystawiająca elektroniczną fakturę ma obowiązek zawrzeć w niej takie informacje jak: data wystawienia dokumentu, numer identyfikacyjny faktury, dane podatnika lub nabywcy towarów wraz z adresem siedziby firmy, numer identyfikacyjny podatnika, numer identyfikacji podatkowej nabywcy towarów/usług, datę dostarczenia towarów lub wykonania usługi, o ile jest ona inna od daty wystawienia faktury. Ponadto e-faktura musi zawierać nazwę towaru/usługi, która została sprzedana, ilość sprzedanych produktów lub informację na temat zakresu świadczonych usług, cenę jednostkową nie obejmującą podatku VAT (cena netto), informację o wysokości przyznanych rabatów, pełną kwotę transakcji bez podatku VAT (kwota netto), stawkę podatku, całościową kwotę sprzedaży netto obejmującą stawki podatkowe i kwotę zwolnioną od podatku a także wysokość kwoty podatku od całej wartości ceny netto i ostateczną należność ogółem.
  3. Każda z wystawionych e-faktur musi zostać przygotowana w sposób czytelny, zawarte w niej informacje muszą być zgodne z prawem i nie może zaistnieć żadna wątpliwość co do tego, że zostały one w jakikolwiek sposób zmienione już po jej sporządzeniu.
  4. Faktura elektroniczna może mieć formę wiadomości e-mailowej z dołączonym załącznikiem w formacie PDF lub CSV, postać faksu przesłanego drogą elektroniczną lub skanu dokumentów papierowych, o ile nie zostały one wprowadzone do tradycyjnego obiegu.
  5. Faktura elektroniczna nabiera ważności, gdy zostanie dostarczona przez sprzedawcę/osobę świadczącą usługi nabywcy.
  6. Nabywca ma prawo przesłać lub udostępnić fakturę sprzedawcy.
  7. Nabywca po otrzymaniu elektronicznej faktury zawierającej błędy ma prawo przesłać ją sprzedawcy do poprawy lub dostarczyć mu notę korygującą źle sporządzony dokument.
  8. E-faktury mogą być wystawiane także przez komorników i organy egzekucyjne. W takiej sytuacji ciąży na nich obowiązek dostarczenia ich zarówno sprzedawcy, jak i osobie zalegającej z uregulowaniem opłaty.
  9. Aby sprzedawca usług mógł wystawić elektroniczną fakturę, musi najpierw uzyskać zgodę nabywcy na jej sporządzenie. W przypadku braku zgody na taką formę dostarczenia faktury, sprzedawca musi wystawić ją w sposób tradycyjny i przesłać pocztą na adres wskazany przez nabywcę.
  10. W przypadku e-faktur także istnieje obowiązek ich 5-letniego przechowywania, licząc od ostatniego dnia roku, w którym za otrzymaną płatność widniejącą na fakturze odprowadzono podatek.